Zaraďovanie do chovu

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK BŠO KLUBU SLOVENSKO

(platný od 05.09.2015)

riadí sa chovateľským poriadkom FCI a SKJ (chovateľský poriadok SKJ - klikni)

 

1. CHOVNÉ JEDINCE

Pre zaradenie do chovu sa musia splniť podmienky bonitačného poriadku. Viď bonitačný poriadok BŠO-KS

 

2. CHOV A RIADENIE CHOVU

Chovateľský a bonitačný poriadok rozoznáva dva druhy chovu:

 

1.         evidovaný chov

2.         výberový chov

 

1.         Evidovaný chov: Je základným druhom chovu, ktorý organizuje BŠO klub Slovensko. Ak majú byť chovné jedince zaradené do tohto chovu, musia splniť podmienky uvedené v článku 3.1. bonitačného poriadku

Sučka môže mať jeden vrh ročne s neobmedzeným  počtom  šteniat, po odchovaní šteniat musí jednu ruju vynechať.

V prípade, že niektoré šteňa má nedostatky vyraďujúce z chovu a chovateľ ho chce ponechať, môže to urobiť ale dostane do preukazu o pôvode poznámku – neštandardné šteňa. Chovateľ je povinný upozorniť na to nového majiteľa šteňaťa.

2.         Výberový chov: Je špeciálnym druhom chovu vyhradenom pre mimoriadne exteriérové a povahové kvalitné jedince. Podmienky na zaradenie určuje článok 3.2. bonitačného poriadku

Obidvaja rodičia musia mať splnené podmienky pri zaradenia do výberového chovu.

Sučka môže mať tri vrhy za dva roky s neobmedzeným počtom šteniat vo vrhu. V prípade preukázateľného výskytu závad u potomstva môže výbor klubu na návrh poradcu chovu chovnosť zmeniť alebo zrušiť.

 

3. PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE

1.         Pripúšťacie povolenie vydáva hlavný poradca chovu na žiadosť chovateľa chovnej sučky,  najmenej 4 týždne pred predpokladaným párením. V prípade zahraničného párenia predloží poradcovi chovu:

  1. kópiu preukazu pôvodu psa

  2. potvrdenie o zaradení do chovu , resp. bonitačnú kartu

  3. výsledok dysplazie bedrových kĺbov a lakťov

  4. výsledky MDR1

  5. testy DNA

  6. výsledky absolvovaných výstavách

  7. fotografiu

 

Chovateľ si sám môže vybrať plemenníka. V prípade, že vybraný pes môže narušiť chovný plán a ciele chovu BŠO na Slovensku, môže hlavný poradca chovu výber psa odmietnuť a navrhnúť iných plemenníkov.

 

2.         Správne uskutočnené párenie potvrdí držiteľ plemenníka v pripúšťacom povolení. Svojim podpisom potvrdí, že bol svedkom párenia. Pripušťacie povolenie sa vracia poradcovi chovu 7 dní po uskutočnenom párení alebo po skončení predpokladaného termínu  párenia.

3.        Do 6 mesiacov od narodenia šteniat je chovateľ povinný  zaslať na vyššie uvedenú adresu, zoznam nových majiteľov šteniat, v opačnom prípade mu nebude vydané pripúšťacie povolenie na ďalšie krytie!!!

 

4. PÁRENIE

1.         Pre chov na území Slovenska sa môžu použiť len sučky vyhovujúce podmienkam chovnosti. Chov na zapožičaných sukách z iných krajín povoľuje výbor.

2.         Pre zápis šteniat do výberového chovu musia byť obaja rodičia  zaradený do výberového chovu.

3.         Párenie dvoch jedincov vykazujúcich DBK je neprípustné. Pri párení musí aspoň jeden z rodičov vykazovať výsledok DBK  A, DLK 0 . stupňa (FCI – A/0)

4.         Na párenie sa môžu použiť plemennici, s FCI rodokmeňom ktorí majú splnené podmienky chovnosti v iných štátoch. Zahraničného psa, ktorý nemá splnené podmienky chovnosti možno výnimočne použiť na párenie, na odporúčanie  hlavného poradcu chovu, ak ide o záujem chovu a dbk nie je horšia ako 1.stupňa.

5.         Úhrada sa uskutoční v deň krytia, zo súhlasom majiteľa krycieho psa najneskoršie do  1. kontroly  vrhu poradcom chovu. O zaplatení poplatku sa preukáže poradcovi chovu pri tejto kontrole.

6.        Chovným psom je možné kryť len feny BŠO s FCI preukazom pôvodu a s platným pripušťacím povolením. Každý majiteľ krycieho psa je povinný viesť si evidenciu nakrytých fén a tú kedykoľvek na požiadanie predložiť poradcovi chovu. Všetci majitelia krycích psov sú povinní pred akýmkoľvek krytím nahlásiť krytie hlavnému poradcovi chovu a pred krytím zaslať kópiu rodokmeňa feny a kópiu krycieho listu. V opačnom prípade bude psovi pozastavená chovnosť až do prešetrenia výborom klubu.

 

5. VRH

1.         Chovateľ je povinný najneskoršie do 5 dní po narodení šteniat ohlásiť vrh telefonický alebo doporučeným listom hlavnému poradcovi chovu.

2.         Hlavný poradca chovu zašle chovateľovi prihlášku na zápis šteniat a navrhne termín 1. kontroly vrhu, tá musí byť vykonaná do 10.dňa veku šteniat. Chovateľ požiada hlavného poradcu chovu o  2. kontrolu vrhu telefonický alebo doporučeným listom po 6.týždni veku šteniat. Šteňatá musia byť pred 2.kontrolou vrhu čipované. V závislosti od veku a potreby  odčervené a očkované. V očkovacom preukaze resp. Petpassporte musia byť tieto dátumy zaznamenané.

3.         Chovateľ je povinný zabezpečiť úspešný vývin šteniat minimálne do 7.týždňov. Šteňatá sa môžu odovzdať novým majiteľom až po tomto čase, po 2.kontrole vrhu, čipované, odčervené a očkované.

4.        Úhrada za kontrolu vrhu je 5 €, za každé skontrolované šteňa.  Chovateľ je povinný zaplatiť poradcovi chovu aj  náklady spojené s dopravou 0,35 € za 1 km.

 

6.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Výbor BŠO klubu Slovensko si vyhradzuje právo po dohode s poradcami chovu dopĺňať prípadne meniť špecifické podmienky tak , aby viedli k zlepšeniu chovu plemena.

 

 

BONITAČNÝ PORIADOK

 

 

1. Bonitácie sa môžu zúčastniť iba Biele švajčiarske ovčiaky ktorých čistokrvnosť je vyjadrená  preukazom o pôvode. Preukaz o pôvode musí byť vydaný organizáciou zastrešenou FCI.

2. Pre zaradenie jedincov do chovu je potrebné absolvovať bonitáciu.

Bonitácie sa môžu zúčastniť len jedince ktoré:

1.    dosiahli vek minimálne 15. mesiacov

2.    pred bonitáciou sa zúčastnili aspoň jednej výstavy usporiadanej klubom BŠO na Slovensku a dosiahli aspoň známku veľmi dobrý

3.    pred bonitáciu absolvujú vyšetrenie na rtg dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov a s výsledkom sa preukážu pri bonitácií; pre zaradenie do chovu je dovolená dysplazia maximálne 2. stupňa, podľa FCI – C; vyšetrenie na DBK môže byť absolvované najskôr po 1. roku života jedinca

4.    od 10.05.2008 je povinné testovanie psov na DNA(DNA test musí obsahovať aj overenie rodičov  - ak je možné test vykonať)  a MDR1.  Testy MDR1 nemusia absolvovať tie jedince ktorých rodičia majú výsledok +/+. Testovanie sa odporúča v laboratóriu fa SLOVGEN. Viac info na www.slovgen.sk

5.    v chove sú tolerované len plnochrupé jedince..

 

Riadenie chovu

BŠO- KS rozlišuje dva druhy chovu:

3.1 Evidovaný chov:

a)    čistokrvnosť potvrdená preukazom o pôvode /FCI/

b)   chovnosť jedincov začína dosiahnutím veku 18 mesiacov

c)    dbk a dlk maximálne 1.stupňa (FCI-B), v prípade DBK aDLK stupeň 2. resp. C (môže mať pes jedno krytie za rok a fenka jeden vrh za dva roky)

d)   realizované testy DNA (DNA test musí obsahovať aj overenie rodičov  - ak je možné test vykonať) a MDR1

e)   absolvovanie  minimálne 1 výstavusporiadaných  BŠO-KS so známkou aspoň veľmi dobrý

f)     absolvovanie exteriérovej časti  bonitácie s výsledkom pre zaradenie do evidovaného chovu; hodnotenie: bez vyraďujúcich vád

g)   absolvovanie pracovnej časti  bonitácie s výsledkom pre zaradenie do evidovaného chovu; hodnotenie: dobrý

h)   chovnosť jedincov sa končí dosiahnutím veku 9 rokov

3.2 Výberový chov:

a)    čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode /FCI/

b)   chovnosť jedincov začína dosiahnutím veku 18 mesiacov

c)    dbk a dlk max. 0 stupňa (FCI-A)

d)   realizované testy DNA (DNA test musí obsahovať aj overenie rodičov  - ak je možné test vykonať) a MDR1

e)   na výstavách udeľujúcich CAC musí 3x  získať známku výborný, z toho aspoň 1 x na  výstave usporiadanej BŠO-KS

f)     absolvovanie exteriérovej časti bonitácie s výsledkom doporučujúcim zaradenie do výberového chovu; hodnotenie: bez akýchkoľvek vád

g)   absolvovanie pracovnej časti  bonitácie s výsledkom pre zaradenie do evidovaného chovu; hodnotenie: výborný

h)   jedince z tohto chovu majú doživotnú chovnosť (psy sa musia po 9 roku veku podrobiť vyšetreniu na životaschopnosť spermií)

 

4. BONITÁCIA

Bonitácia sa skladá z dvoch častí, obe časti bonitácie sú povinné:

Exteriérová časť:

Meranie, váženie a posúdenie jedinca v 26 bodoch podľa bonitačnej karty.

Povahová časť:            

Hodnotí sa správanie psa pri vážení a meraní.

Hodnotenie povahovej časti bonitácie: zvieratá musia byť počas bonitácie pokojné, nemôžu javiť známky bojazlivosti a agresivity.

5. REBONITÁCIA

·       Rebonitácie sa môžu zúčastniť jedince ktoré nevyhoveli dostatočne na predchádzajúcej bonitácií, alebo majú zviera pripravené na zaradenie do výberového chovu, prípadne že majitelia nie sú spokojní z posúdením bonitačnej komisie na predchádzajúcej bonitácií.

·       Možnosť rebonitácie majú aj jedince staršie ako 9 rokov  a to v prípade, že zviera je vo vynikajúcom stave – schopné absolvovať bonitáciu. Psy sa pred bonitáciou musia podrobiť vyšetreniu na životaschopnosť spermií. (Nemusia tak urobiť ak za posledných 12 mesiacov bolo párenie zo psom úspešné).

·       Za rebonitáciu sa platí plná suma.