Stanovy klubu

 

 

1.    Názov

 

Biely Švajčiarsky ovčiak- Klub Slovensko,

 

2.    Sídlo

 

Biely Švajčiarsky ovčiak – Klub Slovensko

Rybníková 89

076 62 Parchovany

3.    Pôsobnosť

 

Územie Slovenskej republiky, ale môže spolupracovať s inými organizáciami, združeniami, môže byť členom v iných kynologických organizáciách, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

4.    Základné ustanovenia

 

BŠO-Klub Slovensko podľa zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľným združením osôb. BŠO - Klub Slovensko má samostatnú právnu svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a obecne závažnými predpismi.

5.    Ciele klubu

 

Združiť chovateľov a priateľov plemena BŠO do jedného celku., Starať sa o chov, rozvoj, výcvik a propagáciu plemena.

 

6.    Členstvo

 

a.)    Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o prácu v klube. Do klubu prijíma členov výbor klubu. V prípade odmietnutia má uchádzač právo sa do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

b).  Prvé dva roky sú po prijatí za člena klubu ako asociovaní členovia po dvoch rokoch v prípade, že sa každý rok zúčasnia aspoň na jednej výstave usporiadanej klubom požiadajú výbor klubu o prijatie za riadného člena.

b.)    Členstvo v klube môže byť riadne resp. asociované a mimoriadne.

 

6.1 Riadne resp. asociované členstvo

      Riadni a asociovaný  členovia  klubu platia ročne príspevok vo výške 20  € od 01.01.2012

a)      po prijatí za riadného resp. asociovaného člena klubu,

b)      do 31.januára za každý ďalší rok

 Noví členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok vo výške 30 € od 01.01.2012

6.2 Mimoriadne členstvo

1.       Výbor klubu môže tých, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub alebo o chov a výcvik plemena, navrhnúť za čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou výročná členská schôdza.

2.       Výbor klubu môže prijať za mimoriadnych členov aj tých záujemcov o plemeno, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území SR. 

3.       Mimoriadni členovia platia ročne členských príspevkov vo výške 7 €

a) po prijatí za mimoriadneho člena klubu

b) do 31.januára na každý ďalší rok

Noví mimoriadni členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok vo výške 4 €. Mimoriadni členovia prijatí do klubu po 1.októbri členský príspevok pre tento rok už neplatia.

4.       Mimoriadni členovia nemajú právo voliť a byť volení do funkcie

 

6.3.Členstvo v klube zaniká

u Dobrovoľným písomným odhlásením k 31.januáru

u Nezaplatením členského príspevku do 31.januára

u Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor klubu - vylúčený má právo sa odvolať do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.

u Úmrtím

 

7.    Práva a povinnosti členov klubu

 

7.1. Práva členov

a) Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu (asociovaný členovia maju toto právo až po prijatí za riadného člena)

b) Predkladať návrhy v odborných otázkach

c) Obracať sa s dopytmi na orgány klubu

d) Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu

e) Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

 

7.2. Povinnosti členov

a)   Včas zaplatiť členský príspevok

b)   Dodržiavať stanovy klubu

c)    Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu

 

8.    Orgány klubu

 

1.Výročná členská schôdza klubu

2.Členská schôdza klubu

3.Výbor klubu

4.Kontrolná a revízna komisia

 

8.1.Výročná členská schôdza

a)      Výročná členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za tri roky. Výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30% členov klubu alebo o zvolaní rozhodne vyšší orgán zväzu.

b)      Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze sa bude hovoriť len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

c)       Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu.

d)      Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne podpredseda. O rokovaní a uznesení sa píše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a  podpredseda klubu.

e)      Výročná členská schôdza je schopná uznášania pri prítomnosti nadpolovičného počtu členov klubu.

 Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

·         prerokovať a schvaľovať výročnú správu výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu

·         ustanoviť všeobecné zásady pre činnosti klubu

·         rokovať a uznášať sa o správach návrhoch výboru a členov klubu

·         schvaľovať čestných členov klubu

·         voliť výbor a členov kontrolnej a revíznej komisie

 

8.2.Členská schôdza

a)      Členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby členov, alebo ak o to požiadá písomne aspoň 30% členov klubu.

b)      Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o vylúčení z klubu.

c)       Ako 7.1.b,7.1.d,7.1.e,

d)      Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi.

 

8.3.Výbor klubu

a)      Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je min. 3 členný, v zložení: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, poradca chovu, výcvikový referent, predseda zboru rozhodcov a členovia.

b)      Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 4x do roka. Schôdze zvoláva predseda a tajomník najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. Výbor je uznášania schopný, ak sú prítomní najmenej 3 členovia. O rokovaniach a uzneseniach sa spíše zápisnica.

c)       Neodkladné veci môže vybaviť predseda, s tajomníkom, alebo predsedom. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť výbor klubu.

d)      Do pôsobnosti výboru patrí:

·         uskutočňovať poslania klubu

·         prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predpokladať prípadne odvolania členskej schôdze

·         uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia výročnej členskej schôdze

·         pripravovať a zvolávať výročnú členskú schôdzu

·         plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet

·         menovať členov organizačných výborov klubových akcií

·         navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov

·         podávať odborné vyjadrenie k chovateľským otázkam

·         pripravovať návrh plánu činnosti

 

8.4.Kontrolná a revízna komisia

a)      Kontrolná a revízna komisia je 3 členná a jej členovia sa volia na výročnej členskej schôdzi.

b)      Jej činnosť podrobne upravujú stanovy zväzu

 

9.      Členská disciplína

 

a)      Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny. Výbor klubu eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto hodnotí. Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušného orgánu zväzu.

b)      Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je výbor klubu. Proti rozhodnutiu výboru sa člen môže odvolať na členskú schôdzu.

 

10.  Zásady hospodárenia

 

BŠO-Klub Slovensko môže vo vlastnom mene nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie svojej činnosti.

a)      Zdrojom príjmov BŠO - Klubu Slovensko sú najmä príjmy z členských príspevkov a dary od fyzických a právnických osôb.

b)      So zdrojmi príjmov hospodári výbor BŠO-Klub Slovensko v zmysle schváleného rozpočtu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

c)       Dispozičné oprávnenie s finančnými prostriedkami BŠO - Klubu Slovensko má predseda a pokladník.

 

         11. Zánik BŠO- Klubu Slovensko

 

11.1. BŠO-Klub Slovensko zaniká:

a)      Dobrovoľným rozpustením

b)      Právoplatným rozhodnutím Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpustení.

11.2. O zániku dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, a to trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

Pri zániku BŠO-Klub Slovensko sa vykoná majetkové vysporiadanie.

 

     12.Hospodárenie BŠO - Klubu Slovensko

 

Hospodárska činnosť sa vykonáva v súlade s príslušnými predpismi.

 

      13. Záverečné ustanovenia.

 

Všetko tu zahrnuté upravujú stanovy zväzu, chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok. Výklad týchto stanov a ďalších vnútorných predpisov vydaných orgánmi BŠO- Klubu Slovensko v súlade s ich pôsobnosťou vykonáva výbor klubu.